Závěrečná návštěva švýcarským partnerů v ČR

Ve dnech 12. 2. 2013 – 14. 2. 2013 navštívili Českou republiku v rámci projektu financovaného z Fondu Partnerství, programu švýcarsko-české spolupráce, zástupci švýcarských partnerů občanského sdružení Život bez bariér: expertka pro bezbariérovost paní arch. Silvie Heinzmann, p. André Meier, šéf pobočky organizace Pro Infirmis v kantonu Thurgau-Schaffhausen, a člen Národní rady Švýcarska, p. Christian Lohr.

Cílem dvoudenního setkání byla výměna zkušeností a příkladů dobré praxe z oblasti bezbariérových opatření a z oblasti jednotlivých sociálních služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením. Program závěrečného setkání zahrnoval Konferenci na téma bezbariérovost a workshop zaměřený na možnosti kompenzačních pomůcek. Zájem o obě akce byl značný. Setkání se švýcarskými partnery si nenechala ujít řada představitelů místní i krajské samosprávy, zaměstnanci sociálních i stavebních odborů, studenti ošetřovatelského oboru, představitelé subjektů poskytujících sociální služby a další osoby, které se angažují v oblasti integrace osob se zdravotním postižením.

 

Konference na téma „Příklady bezbariérových řešení – ČR, Švýcarsko“ se uskutečnila dne 13. 2. 2013 v Centru bez bariér v Nové Pace. Po celou dobu své existence se občanské sdružení Život bez bariér věnuje, vedle poskytování sociálních a doplňkových služeb, problému odstraňováním bariér, které brání nejenom osobám s tělesným postižením, ale také seniorům, rodinám s malými dětmi a dalším skupinám obyvatel ve využívání veřejných i soukromých služeb.

Smyslem pořádané konference bylo umožnit vzájemné setkání švýcarských partnerů občanského sdružení se zástupci Královéhradeckého kraje, představiteli a zaměstnanci měst a obcí, zástupci subjektů působících v sociální i soukromé sféře a především s osobami, kterých se bezbariérovost bezprostředně dotýká, tedy se zdravotně postiženými. Na konferenci byly prezentovány poznatky z různých oblastí, ve kterých je nutné aktivně bariéry odstraňovat, a dále zkušenosti, které zástupci občanského sdružení získali v průběhu projektu Švýcarsko-  české spolupráce.

Na úvod konference představila Jitka Fučíková z občanského sdružení Život bez bariér spolu se starostou města Nová Paka, JUDr. Ing. Rudolfem Coganem, Ph. D., společný projekt obou subjektů: “Nová Paka – město bez bariér“. V rámci této prezentace byly uvedeny příklady bezbariérových opatření, která byla v rámci projektu realizována a představena byla také bezbariérová koncepce některých budoucích projektů. Švýcarští partneři občanského sdružení připravili velmi podnětný příspěvek s názvem „Bezbariérovost ano! - ale jak odbourat bariéry v našem myšlení“, v rámci něhož přiblížili p. André Meier, zástupce organizace Pro Infirmis, spolu s p. Christianem Lohrem z Národní rady Švýcarska účastníkům konference vnímání problému bezbariérovosti švýcarskou veřejností a představili některé ze zákonů švýcarské legislativy, které zajišťující v rámci švýcarské společnosti osobám se zdravotním postižením rovnoprávné postavení ve všech oblastech života. S  příklady švýcarských i českých bezbariérových řešení, jak těch vydařených, tak těch, která bezbariérovost opomíjejí, seznámila přítomné hosty paní architekta Silvia Heinzmann. Další projekty, se kterými byli účastníci konference seznámeni, byly: „Hořice – Město bez bariér“, prezentován starostou města Hořice, p. Ivanem Doležalem, a dále projekt „Cesta je náš cíl – poznávání Krkonoš bez bariér“, který představila pí. Ing. Pavlína Holubcová spolu se svým synem Martinem Petráskem. Národní památkový ústav zastupovala na konferenci paní Ing. Lenka Nyklová s příspěvkem nazvaným „Zpřístupňování kulturních památek pro imobilní občany na příkladech z praxe NPÚ“. Mgr. Dominik Melichar z oblastní Charity Červený Kostelec v doprovodu pana architekta Ing. Jana Zikmunda názorně popsali konkrétní příklady bezbariérových opatření realizovaných při rekonstrukci barokního areálu v Žirči u Dvora Králové a některých dalších objektů určených pro sociální účely. V rámci diskuze s jednotlivými vystupující bylo položeno mnoho zajímavých dotazů, které byly důkazem toho, že téma konference účastníky velmi zaujalo.

Vzájemné předávání zkušeností se švýcarským partnery pokračovalo následující den, 14.2.2013, na workshopu na téma „Možnosti kompenzačních pomůcek“, v rámci něhož byly  představeny nejnovější typy kompenzačních pomůcek zástupci společností DMA Praha a  Soral & Hanzlík. V průběhu akce byli její účastníci: sociální pracovníci, poskytovatelé soc. služeb, studenti ošetřovatelského oboru SOU Lázně Bělohrad a další, seznámeni také s nejnovější legislativou, která stanovuje podmínky pro získání kompenzačních pomůcek zdravotně postiženými osobami. V rámci workshopu dále prezentoval p. André Meier z organizace Pro Infirmis švýcarský systém zajišťování kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory a související legislativu.

V odpoledních hodinách se švýcarští partneři v doprovodu některých účastníků workshopu zúčastnili prohlídky lázeňské rehabilitační kliniky ve městě Lázně Bělohrad. Konkrétně byli účastníci prohlídky seznámeni s léčebnými procedurami, s technickým vybavením i architektonickým řešením dvou pavilónů areálu: Lázeňského hotelu Grand a Spa resortu Tree of Life. Závěr dne byl věnován shrnutí průběhu celého setkání a diskuzi o získaných poznatcích.

Občanské sdružení Život bez bariér se snaží svou činností ovlivňovat kvalitu života všech osob, pro které je každý den spojen s překonáváním mnoha druhů bariér. Cílem právě skončeného dvoudenního setkání bylo přiblížit přítomným hostům poznatky, informace a zkušenosti, které mohou odstraňování různých druhů bariér napomoci, a tento cíl se podařilo zástupcům občanského sdružení naplnit. Jedna z dalších aktivit projektu „Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti integrovaného přístupu k péči o pohybově postižené pro zlepšení kvality jejich života“ byla ukončena, avšak sdružení bude i nadále usilovat o předávání zkušeností, poznatků a informací z oblasti integrace osob se zdravotním postižením do společnosti, ať již formou jejich prezentace na webových stránkách www.zbb.cz, či prostřednictvím realizace dalších, podobně zaměřených projektů.