Projekty Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka po půl roce realizace

Život bez bariér, z. ú. získal dotace na projekty Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj a EU fondy IROP více než 43 mil. Kč. Chybějících 57 mil. Kč přispělo město Nová Paka a Královéhradecký kraj.Cílem je revitalizace části bývalého barokního kláštera. v Nové Pace.Generální dodavatel firma MBQ. s.r.o. zajišťuje veškeré stavební práce 2PP,1PP a 1NP tohoto objektu. Stanovený projektový tým,složený ze zástupců investora, partnera projektu města Nová Paka, projektantů, památkářů a dodavatele stavby se pravidelně schází každých 14 dní a koordinuje oba projekty. Ale i v průběhu týdne dochází dle potřeby na stavbu projektanti, památkáři, BOZP, TDI a kontrolují, zda probíhají práce v souladu s prováděcí projektovou dokumentací a s harmonogramem prací. Investor Život bez bariér, z.ú. spolu spolu s Centrem evropského projektování zajištuje veškerou administrativní činnost, která je vhledem k prolínajícím projektům náročnější.  Finance na platby faktur zajišťuje město Nová Paka, které také díky Královéhradeckému kraji má k dispozici více než polovinu financí z celkového rozpočtu stavby. Může tak pomoci Životu bez bariér z. ú. a předfinancovat přijaté faktury od dodavatele stavby. Za období od prosince 2020 do konce května 2021 se podařilo zajistit veškeré bourací práce, podařilo se opravit část střechy, odtěžit zeminu a začít budovat propojení mezi objekty Centra bez bariér a klášter. Podařilo se objevit spoustu utajených památek, které budou restaurovány a představeny veřejnosti. Probíhají sanace zdiva, revitalizace rajského dvora,jejíž součástí je oprava hluboké fungující studny.  Život bez bariér, z. ú. bude nejméně do poloviny roku 2022 fungovat jinak, jelikož příjezdové komunikace, park a veškeré okolní prostranství využívá dodavatel stavby. Nikterak ale nejsou omezeny služby a další činnost organizace, ba naopak všichni zaměstnanci a klienti vnímají, že se opravuje další objekt, a těší se, že klášter bude sloužit pro sociální služby a nové vznikající komunitní centrum.