Střediska Života bez bariér

Centrum Klášter 

V roce 2006 zakoupila nezisková organizace Život bez bariér, z.ú. od Královéhradeckého kraje areál bývalého kláštera Paulánů, pozdější nemocnice, v Nové Pace s cílem vybudovat zde centrum komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory a širokou veřejnost

Areál bývalého paulánského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie představuje hlavní dominantu a nejvzácnější historickou památku města Nová Paka. Komplex budov se zajímavou historií je stále nazýván klášterem, i když zde již dávno klášter není. Nezisková organizace Život bez bariér, z.ú. se rozhodla tento název, zažitý nejenom u místních obyvatel, ponechat. 

Prohlédněte si krátké video zachycující historii paulánského kláštera v Nové Pace.

V Centru Klášter se nachází objekty: Novopacký klášter (1), Centrum bez bariér (2), Půjčovna pomůcek (3), které jsou spojeny lesoparkem.

     MINULOST                                                  SOUČASNOST                                              BUDOUCNOST

        


Centrum Klášter - budova 1 - Novopacký klášter

číslo popisné 144 revitalizace byla dokončena 

Hlavní budova bývalého kláštera Paulánů v Nové Pace, pozdější oblastní nemocnice, byla postavena v roce 1653. Jedná se o nemovitou kulturní památku evidovanou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  Budova se nachází vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie a spolu s ním tvoří nejvýznamnější dominantu města Nová Paka. Jedná se o třípodlažní barokní objekt, který je součástí areálu tvořeného dalšími 2 budovami a lesoparkem. (Pro celý areál je v současnosti užíván název Centrum Klášter) 

V období svého vniku sloužil klášter řádu Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly - Paulánů. Po zrušení kláštera zde byla provozována tkalcovna, barvířství, hostinství, pekařství a další druhy řemeslné výroby. V období mezi lety 1872 až 2004 sídlila v bývalém klášterním areálu oblastní nemocnice, konkrétně v bývalé hlavní klášterní budově oddělení LDN, rehabilitace, operační sál a ordinace lékařů.

Po zakoupení celého areálu od Královéhradeckého kraje v roce 2006, začala nezisková organizace Život bez bariér, z.ú. podnikat jednotlivé kroky k tomu, aby v něm vybudovala centrum komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory a širokou veřejnost. Revitalizace bývalé hlavní klášterní budovy představuje nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější etapu tohoto záměru. 

Jednotlivé kroky projektu obnovy bývalé hlavní klášterní budovy, včetně rozpočtu, analýzy rizik i popisu budoucího využití objektu jsou popsány v dokumentu "PROJEKT ZÁCHRANY KULTURNÍ PAMÁTKY - BUDOVA BÝVALÉHO KLÁŠTERA V NOVÉ PACE", který naše organizace vypracovala v roce 2012.
 

Fotografie dokumentující stav objektu v roce 2013 naleznete zde[online fotogalerie]  z let 2020 - 2022 zde [45MB PDF]

               

 

Revitalizace Novopackého kláštera                          

2006 – 2016 přípravné práce, průzkumy stavu objektu (restaurátorský, stavebně historický, statický, posouzení krovu), zpracování architektonické studie, vypracování projektové dokumentace se stavebním povolením

2017 –   podání žádostí projektů „Centrum bez bariér II" a "Komunitní centrum Nová Paka" v rámci programu IROP ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014-2020 prostřednictvím Portál IS KP14+ jako součást MS2014+. Projekty podpořeny (notifikace interní depeše MS2014+)

2018 – 2019 zajištění generálního dodavatele stavby, hledání partnerů ve věci kofinancování projektů

2020 – 2022 realizace projektů v celkové výši 130 mil. Kč. Zahájeny stavební práce v 2. podzemním podlaží, 1. podzemním podlaží, 1 nadzemním podlaží, zajištěné generálním dodavatelem stavby firmou MBQ, s.r.o. a jejich subdodavateli.

2023 – kolaudace objektu č. 144, dokončení vybavení interiéru, podpořené zčásti z dotace ze strukturálních fondů. Projekt pod názvem "Život bez bariér, z.ú - vybavení klášter". Zahájení provozu v objektu pro sociální služby a komunitní centrum.

Aktuální informace k revitalizaci kláštera najdete zde

Více informací: Centrum bez bariér II (zde) a Komunitní centrum Nová Paka (zde)

 

                   

                     


Centrum Klášter - budova 2 - Centrum bez bariér

číslo popisné  148  

 
                   

 

Objekt sloužil do roku 2004 jako administrativní a hospodářská budova nemocničního komplexu v Nové Pace. V roce 2006 zakoupila areál od Královéhradeckého kraje nezisková organizace Život bez bariér, z.ú. s cílem vybudovat v jednotlivých objektech areálu zázemí pro svoji činnost.

V roce 2008 byla vypracována projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci budoucího objektu Centra bez bariér. V roce 2009 naše organizace zpracovala žádost a ucházela se o dotaci v rámci výzvy ROP NUTS II Severovýchod – Rozvoj měst.  Projekt byl na podzim téhož roku oceněn 1. místem Nadací OKD v kategorii „Pro Evropu“. V období 2010 - 2011 probíhala realizace projektu rekonstrukce objektu pod názvem „Centrum bez bariér v Nové Pace“ s celkovým rozpočtem dosahujícím částky necelých 30 mil. Kč. V září 2011 byl objekt slavnostně otevřen. Bezbariérové prostranství kolem objektu bylo dokončeno svépomocí v roce 2014.

V listopadu 2016 byla předložena Úřadu regionální rady soudržnosti Severovýchod v Hradci Králové závěrečná  5. monitorovací zpráva  udržitelnosti projektu Centrum bez bariér v Nové Pace. Tímto Život bez bariér, z.ú. splnil veškeré podmínky stanovené projektem financovaným z EU.

Čtyřpodlažní objekt je plně bezbariérový, kompletně vybavený nábytkem a zařízením. V letech  2011 – 2022 zde  byly provozovány komplexní sociální služby, chráněné dílny, půjčovna kompenzačních pomůcek, v suterénu se nachází technické zázemí. V současné době je Centrum bez bariér určen pro:

Podrobné informace o realizaci projektu „Centrum bez bariér v Nové Pace“ naleznete na jeho webových stránkách.
 

Informace o udržitelnosti projektu a jeho dalším rozvoji naleznete zde

 

 

 

 


Centrum Klášter - budova 3 - Půjčovna pomůcek

číslo popisné 165

Objekt je přízemní, plně bezbariérový s venkovním prostorem a vyhrazenými místy pro parkování. U objektu se nachází lesopark, vhodný pro relaxaci, v části je ohniště.

Objekt je určen pro provoz půjčovny kompenzačních pomůcek. V části budovy se nachází technické zázemí, byt správy objektů Centra Klášter a garáže pro vozový park Života bez bariér, z.ú.

Budova byla zrestaurována v letech 2007 - 2009 svépomocí, finančně se spolupodílelo MPSV, město Nová Paka a mnoho dárců. Za zmínku stojí firma Strojírna Novotný s.r.o., která sdružení zapůjčila bezplatně univerzální nakladač. Stovky motohodin svépomocné práce, které v něm odpracoval zakladatel sdružení „ vozíčkář“ Josef Fučík, umožnily uvést do provozu  objekt, ve kterém byly zpočátku provozovány sociální služby a chráněné dílny.

 

Popis cesty k objektu zde.

 


Centrum Klášter - venkovní prostranství 

Park je středobodem mezi objekty: 1 Novopacký klášter, 2 Centrum bez bariér a 3 Denní stacionář

Terasovité uspořádání parku je vhodné pro relaxaci, posezení na lavičkách. V roce 2017 byly zabudovány v části parku venkovní cvičící stroje firmy COLMEX, připravuje se stavba dřevěné pergoly. V západní části parku je zahrádka, určena  pro iniciativy klientů sociálních služeb. V minulosti byl park součástí kulturní akce Klášter žije. Cílem pro nadcházející období je upravit lesopark osázením nových stromů, včetně stromů ovocných.

Venkovní prostranství okolo budovy denního stacionáře bylo revitalizováno v rámci rekonstrukce objektu v letech 2007-2009. Prostranství je oplocené, osvětlené, vydlážděné a zcela bezbariérové a je využíváno pro společensko-kulturní akce.  

Téměř 2 000 m2 venkovní plochy náležející k objektu Centra bez bariér  a úpravy venkovního prostranství na severní straně objektu byly dokončeny v roce 2013. Vydlážděná plocha je využívána pro sportovně relaxační aktivity klientů. V listopadu 2016 byla dokončena bezbariérová komunikace mezi objekty v areálu Centra Klášter. Jednotlivé etapy revitalizace venkovního prostranství byly/jsou financovány s přispěním Rady Královéhradeckého kraje a celé řadě nadací, nadačních fondů a soukromých firem. (Jejich seznam najdete v sekci sponzoring)

Průběh prací revitalizace venkovního prostranství objektu Centra bez bariér si můžete prohlédnout na fotografíích.

Články popisující průběh jednotlivých prací naleznete zde.

                                 

 

Od roku 2014 Život bez bariér, z.ú. plánuje dokončit revitalizaci venkovního prostranství také na západní a jižní straně objektu Centrum bez bariér, které umožní bezbariérové využívání hlavního vstupu do budovy Centra bez bariér a Novopackého kláštera a vytvoří parkovací místa pro jeho zaměstnance, klienty i návštěvníky. V roce 2023 byla vyhlášena veřejná sbírka v rámci programu ČSOB pomáhá regionům. Finančně se na zpracování projektové dokumentace podílelo město Nová Paka a Život bez bariér,z.ú.

 

Video parkoviště naleznete zde

 

Vizualizace parkoviště u objektů Novopacký klášter a Centrum bez bariér

 

                               

 

 


Centrum Vyšehrad

Centrum Vyšehrad je název používaný pro objekt, který nezisková organizace Život bez bariér, z.ú. získala v roce 2005 do dlouhodobého bezplatného pronájmu od města Nová Paka. V roce 2005 – 2007 byl objekt včetně venkovního prostranství postupně zrekonstruován. Práce byly financovány z dotací a finančních a materiálových darů. Do roku 2011 se v objektu nacházela textilní a keramická chráněná dílna pro 20 zdravotně postižených zaměstnanců. Budova sloužila do roku 2022 jako sklad půjčovny kompenzačních pomůcek a výrobního materiálu chráněných dílen. Na podzim roku 2022 zde byla činnost  ukončena a objekt byl v roce 2023 předán novému majiteli.