Střediska Života bez bariér

Centrum Klášter 

V roce 2006 zakoupila nezisková organizace Život bez bariér, z.ú. od Královéhradeckého kraje areál bývalého kláštera Paulánů, pozdější nemocnice, v Nové Pace s cílem vybudovat zde centrum komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením,seniory a širokou veřejnost

Areál bývalého Paulánského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie představuje hlavní dominantu a nejvzácnější historickou památku města Nová Paka. Komplex budov se zajímavou historií je stále nazýván klášterem, i když zde již dávno klášter není, a proto se nezisková organizace Život bez bariér, z.ú. rozhodla mu tento nejenom u místních obyvatel zažitý název ponechat. 

Prohlédněte si krátké video zachycující historii paulánského kláštera v Nové Pace.

V Centru Klášter se nachází objekty: Denní stacionář, Centrum bez bariér a Klášter, které jsou spojeny lesoparkem.

  MINULOST                                               SOUČASNOST                                              BUDOUCNOST

        


Centrum Klášter - budova 1 - Hlavní klášterní budova

číslo popisné 144 se připravuje k revitalizaci.

Zveřejňujeme novinky:

Dne 2. listopadu byly dokončeny:

  • Žádost o dotaci projekt "Centrum bez bariér II"
  • Žádost o dotaci projekt " Komunitní centrum Nová Paka"
  • Život bez bariér,z.ú ve spolupráci s CEP Centrum evropského projektování v Hradci Králové zpracovalo žádosti a  prostřednictvím Portál IS KP14+ jako součást MS2014+   podalo elektronické žádosti o podporu projektu ze strukturálních fondů Evropského společenství a Národních zdrojů v programovém období 2014 až 2020.
  • Dne 24.1.2017 přijatá emailová zpráva:
  • Notifikace interní depeše MS2014+ = Projekt Centrum bez bariérII splnil podmínky přijatelnosti a formální náležitosti a byl zařazen do bodového hodnocení.
  • Aktuální informace k revittalizaci kláštera najdete zde

               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavní budova bývalého kláštera Paulánů v Nové Pace, pozdější oblastní nemocnice, byla postavena v roce 1653. Jedná se o nemovitou kulturní památku evidovanou dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.  Budova se nachází vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie a spolu s ním tvoří nejvýznamnější dominantu města Nová Paka. Jedná se o třípodlažní barokní objekt, který je součástí areálu tvořeného dalšími 2 budovami a lesoparkem. (Pro celý areál je v současnosti užíván název Centrum Klášter) 

V období svého vniku sloužil klášter řádu Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly - Paulánů. Po zrušení kláštera zde byla provozována tkalcovna, barvířství, hostinství, pekařství a další druhy řemeslné výroby. V období mezi lety 1872 až 2004 sídlila v bývalém klášterním areálu oblastní nemocnice, konkrétně v bývalé hlavní klášterní budově oddělení LDN, rehabilitace, operační sál a ordinace lékařů.

Po zakoupení celého areálu od Královéhradeckého kraje v roce 2006, začala nezisková organizace Život bez bariér, z.ú. podnikat jednotlivé kroky k tomu, aby v něm vybudovala centrum komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory a širokou veřejnost. Revitalizace bývalé hlavní klášterní budovy představuje nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější etapu tohoto záměru. 

Jednotlivé kroky projektu obnovy bývalé hlavní klášterní budovy, včetně rozpočtu, analýzy rizik i popisu budoucího využití objektu jsou popsány v dokumentu "PROJEKT ZÁCHRANY KULTURNÍ PAMÁTKY - BUDOVA BÝVALÉHO KLÁŠTERA V NOVÉ PACE", který naše organizace vypracovala v roce 2012.

Podrobné informace týkající se doposud realizovaných etap projektu obnovy bývalé hlavní klášterní budovy, včetně fotodokumentace a architektonické studie, naleznetzde.

Projektová dokumentace a dokumenty pro stavebně-územní řízení, naleznete zde

Zájemci z řad investorů naleznou informace o objektu také v NÁRODNÍ DATABÁZI BROWNFIELDŮ, kterou provozuje společnost CZECHINVEST. Info zde

Fotografie dokumentující stav objektu v roce 2013 naleznete zde.


Centrum Klášter - budova 2 - Centrum bez bariér

číslo popisné  148

  • Díky ROP NUTS II Severovýchod byl objekt kompletně zrekonstruován, slavnostně otevřen v roce 2011.  
  • V listopadu 2016 byla předložena Úřadu regionální rady soudržnosti Severovýchod v Hradci králové závěrečná  5. monitorovací zpráva  udržitelnosti projektu Centrum bez bariér v Nové Pace. Tímto Život bez bariér,z.ú. splnil veškeré podmínky stanovené projektem , financovaným z EU.
  • Objekt slouží stanovenu účelu, kterým jsou  hlavně kompletní  registrované služby, přechodné bezbariérové ubytování pro lidi se zdravotním postižení, prostory pro zaměstnávání lidí se zdravotním postižení, dále prostory pro akce pořádané Životem bez bariér.

 

 

 

 

Objekt sloužil do roku 2004 jako administrativní a hospodářská budova nemocničního komplexu v Nové Pace, který v roce 2006 odkoupila od Královéhradeckého kraje nezisková organizace Život bez bariér, z.ú. s cílem vybudovat v jednotlivých objektech areálu zázemí pro svoji činnost.

V roce 2008 byla vypracována projektová dokumentace na celkovou rekonstrukci budoucího objektu Centra bez bariér. V roce 2009 naše organizace zpracovala žádost a ucházela se o dotaci v rámci výzvy ROP NUTS II Severovýchod – Rozvoj měst.  Projekt byl na podzim téhož roku oceněn 1. místem Nadací OKD v kategorii „Pro Evropu“. V období 2010 - 2011 probíhala realizace projektu rekonstrukce objektu pod názvem „Centrum bez bariér v Nové Pace“ s celkovým rozpočtem dosahujícím částky necelých 30 mil. Kč. V září 2011 byl objekt slavnostně otevřen. Okolní bezbariérové prostranství kolem objektu bude dokončeno v roce 2014. Udržitelnost objektu byla dodržena 5 let.

Čtyřpodlažní objekt je plně bezbariérový, kompletně vybavený nábytkem a zařízením a svůj prostor zde našly:

Více informací o nabídce Centra bez bariér naleznete v informačním letáčku.

Podrobné informace o realizaci projektu „Centrum bez bariér v Nové Pace“ naleznete na jeho webových stránkách.

Informace o udržitelnosti projektu a jeho dalším rozvoji naleznete zde


Centrum Klášter - budova 3 - Denní stacionář

číslo popisné 165 je od roku 2016 využit pro aktivity:

1) rukodělná dílna se sociálním zázemím a prostorem pro skladování materiálu a hotového zboží

2) pokoje jednolůžkové a dvoulůžkové pro přechodné ubytování převážně pro lidi se zdravotním postižením.

Jedná se objekt přízemní, plně  bezbariérový s venkovním  prostorem  a vyhrazenými místy pro parkování. U objektu je lesopark vhodný pro relaxaci , ohniště a zázemí pro sportovní aktivity.

Objekt denního stacionáře byl určen pro poskytování sociálních služeb: denní stacionář a sociální rehabilitace, které jsou určeny zdravotně
postiženým a seniorům pocházejícím z Královéhradeckého a Libereckého kraje. Budova byla zrekonstruována v letech 2007-2009. Na rekonstrukci přispěly MPSV, město Nová Paka, a celá řada nadací, nadačních fondů a také firem, které projekt podpořily materiálovými dary. nyní slouží pro přechodné ubytování handicapovaných a zaměstnaných lidí s OZP.
Z mnoha dárců bychom rádi zmínili firmu Strojírna Novotný s.r.o., která sdružení zapůjčila univerzální nakladač. Stovky motohodin svépomocné práce, které v něm odpracoval zakladatel sdružení „vozíčkář“ Josef Fučík, umožnily uvést do provozu objekt, ve kterém je „život opravdu bez bariér“.

Přízemní budova je zcela bezbariérová. K vnitřnímu vybavení patří např. kuchyňka pro zaměstnance a sociální zařízení. Nedílnou součástí budovy je okolní park a rozlehlá venkovní bezbariérová manipulační plocha, které jsou využívány pro sportovní a kulturní aktivity. 

Popis cesty k budově denního stacionáře naleznete zde.

Prohlédněte si fotogalerii zachycující vnitřní prostory objektu, které jsou k dispozici klientům sociálních služeb.


Centrum Klášter - venkovní prostranství 

Park je středobodem mezi objekty KLÁŠTER 1, CENTRUM BEZ BARIÉR  2 a DENNÍ STACIONÁŘ 3

Terasovité uspořádání parku je vhodné pro relaxaci, posezení na lavičkách. Nově budou v dubnu 2017 zabudovány v části parku venkovní cvičící stroje firmy COLMEX, připravuje se stavba dřevěné pergoly. V západní části parku je zahrádka,určena  pro iniciativy klientů sociální rehabilitace. Při pořádání kulturní akce Klášter slouží v park pro soutěže  účastníků akce.

Park od listopadu 2016 lemuje nově vybudovaný  3 m široký bezbariérový chodník .

Venkovní prostranství okolo budovy denního stacionáře bylo zrevitalizováno v rámci rekonstrukce objektu v letech 2007-2009. Prostranství je oplocené, osvětlené, vydlážděné a zcela bezbariérové a je využíváno pro společensko-kulturní akce.  

Téměř 2 000 m2 venkovní plochy náležející k objektu Centra bez bariér prochází v současné době revitalizací. Úpravy venkovního prostranství na severní straně objektu byly dokončeny v roce 2013 a vzniklá vydlážděná plocha je využívána pro sportovně relaxační aktivity klientů. V roce 2014 sdružení plánuje dokončit revitalizace venkovního prostranství také na západní a jižní straně objektu, která umožní bezbariérové využívání hlavního vstupu do budovy Centra a vytvoří parkovací místa pro jeho zaměstnance, klienty i návštěvníky. Velká část zemních a stavebních prací je prováděna svépomocí s využitím univerzálního nakladače, který je ve vlastnictví organizace. Od Listopadu 2016 byla dokončena bezbariérová komunikace mezi objekty v areálu Centra Klášter. Jednotlivé etapy revitalizace venkovního prostranství byly/jsou financovány s přispěním Rady Královéhradeckého

                       

kraje a celé řadě nadací, nadačních fondů a soukromých firem. (Jejich seznam najdete v sekci sponzoring)

Průběh prací revitalizace venkovního prostranství objektu Centra bez bariér si můžete prohlédnout na fotografíích.

Články popisující průběh jednotlivých prací naleznete zde.


Centrum Vyšehrad

Centrum Vyšehrad je název používaný pro objekt, který nezisková organizace Život bez bariér, z.ú. získala v roce 2005 do dlouhodobého bezplatného pronájmu od města Nová Paka. V roce 2005 – 2007 byl objekt včetně venkovního prostranství postupně zrekonstruován. Práce byly financovány z dotací a finančních a materiálových darů. Do roku 2011 se v objektu nacházela textilní a keramická chráněná dílna
pro 20 zdravotně postižených zaměstnanců. V současné době slouží budova jako sklad půjčovny kompenzačních pomůcek a výrobního materiálu chráněných dílen. V části prostor se nachází sezónní tělocvična a prostor je využíván pro setkávání se.