Úspěchy

V průběhu existence našeho občanského sdružení se většina z nás musela učit za pochodu. Až praxe nám ukázala, která naše rozhodnutí a aktivity přispěly k realizaci našeho záměru, kterým je podpora společenské integrace zdravotně postižených a seniorů.

Rádi bychom se s Vámi podělili o některé momenty, které nazýváme úspěchem. Buď proto, že jsou blízké našemu srdci, anebo proto, že významně obohatily naši činnost, či nás posunuly dál díky získaným zkušenostem.

V roce 2019 se naplno „rozjely“ 2 projekty pod názvem Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka podpořené z EU, Královéhradeckým kraje a městem Nová Paka. Cílem bude oprava části prostor bývalého kláštera v Nové Pace pro rozšíření sociálních služeb a služeb navazujících. V soutěži “Neziskovka roku 2019“ byl Život bez bariér hodnocen jako organizace s nadprůměrným výsledkem. Ve volbách do správních orgánů ŽBB byly zvolen i zástupce města Nová Paka a Královéhradeckého kraje, což je vzhledem k realizovaným projektů a činnostem přínosem.

V roce 2018 byla vydaná kniha - Poselství novopackého klášterního mnicha o historii bývalého kláštera v Nové Pace. Zajištění kofinancování projektu z evropských fondů prostřednictvím finančních prostředků od města Nová Paka a Královéhradeckého kraje. Účast na benefiční akci pod názvem Den krásy a pohybu, konaný v hotelu Centrál v Nové Pace.

V roce 2017 byly podpořeny 2 projekty v rámci IROP 2014 - 2020 na revitalizaci objektu bývalého kláštera v Nové Pace. Život bez bariér, z.ú v soutěži Neziskovka roku (pořádáno NROS) dosáhl v kategorii "Velká neziskovka" hodnocení 86,6 % ze 100 %, což je výborný výsledek.

V roce 2016 Podány žádosti revitalizace objektu kláštera v rámci výzev IROP 2014-2020. Předání sociálního auta firmou Kompakt Poděbrady, akce dobrovolníků z nadace Wallace Toronto, vývoj a zahájení prodeje autonabíječky elektrického vozíku.

V roce 2015 pokračování výměny zkušeností se švýcarskými partnery v rámci projektu Fond přátelství, program Švýcarsko-české spolupráce. Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marxové v rámci setkání neziskového sektoru.

V roce 2014 oslava 10-ti let od založení Života bez bariér, o.s. s partnery, příznivci, zástupci samospráv a regionálních škol.

Pokračování výměny zkušeností se švýcarskými partnery v rámci projektu Fond přátelství, program Švýcarsko-české spolupráce.

V roce 2013 získala pí Ilona Hylmarová, členka výboru sdružení a jeho dlouholetá pracovnice, Cenu Královéhradeckého kraje za přínos v  sociálních službách v kategorii Osobnost sociální oblasti. Podrobné informace o tomto ocenění získáte zde.

V roce 2013 byl Josef Fučík vyhlášen Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) Zaměstnancem roku 2013 na chráněném trhu práce. Podrobné informace o tomto ocenění získáte zde.

V letech 2012 a 2013 jsme navázali spolupráci se třemi švýcarskými organizacemi, které se zabývají poskytováním sociálních služeb, ochranou práv osob se zdravotním postižením a zpřístupňováním staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Finanční prostředky z fondu Partnerství, programu Švýcarsko - české spolupráce, nám umožnili získat velké množství poznatků o švýcarských standardech, které se vztahují na práci s a péči o osoby se zdravotním postižením.

V roce 2012 jsme převzali dokončenou projektovou dokumentaci pro revitalizaci bývalé hlavní, památkově chráněné, klášterní budovy a následně získali stavební povolení pro tento rozsáhlý projekt.

V roce 2011 jsme zahájili s naším polským partnerem,   Związkem Niewidomych z Dzierżoniówa, projekt „Aktivně bez hranic“, který je hrazený v rámci česko-polské spolupráce mikroregionu Glacensis a umožnil našim i polským klientům účast na společných aktivitách a zástupcům organizací poskytl prostor pro výměnu zkušeností.

V témže roce jsme uspořádali první ročník divadelního festivalu osob se zdravotním postižením HRANÍ BEZ HRANICna kterém se zdravotně postižení mohou představit jak v roli diváků, tak v roli účinkujících. 

V průběhu let 2010 a 2011 se nám podařilo zrekonstruovat druhou budovu bývalého klášterního areálu v rámci projektu Centrum bez bariér v Nové Pace, který byl hrazený z ROP NUTS II Severovýchod. V Centru našly své zázemí služby sociální rehabilitace i odborného sociálního poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek i chráněná dílna a zdravotně postiženým zde byla nabídnuta možnost využít bezbariérové ubytování a bezbariérovou cvičebnu.

V roce 2009 jsme nabídli osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří se chtějí více osamostatnit, ale potřebují k tomu získat větší sebedůvěru, konkrétní pracovní návyky či dovednosti, službu sociální rehabilitace, která je součástí Individuálního projektu královéhradeckého kraje Služby sociální prevence, který je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Mezi lety 2007-2009 se nám podařilo zrekonstruovat první budovu bývalého klášterního areálu, ve které jsme otevřeli denní stacionář, jehož služby jsou určeny klientům, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou proto odkázány na pravidelnou pomoc druhé osoby. Za dobu provozu denního stacionáře se nám podařilo vybudovat skvělý tým pracovnic přímé péče, které se starají o duševní i fyzickou pohodu klientů a jejich individuální rozvoj. 

V roce 2007 jsme uspořádali první ročník benefičního festivalu KLÁŠTER ŽIJE!, jehož prostřednictvím se snažíme propojovat svět osob zdravých se světem osob hendikepovaných a přiblížit široké veřejnosti naši činnost.

Na přelomu let 2007/2008 jsme nabídli vzdělávací kurzy různého zaměření více než 150 osobám se zdravotním postižením a seniorům v rámci realizace vzdělávacího projektu financovaného z Evropského sociálního fondu.

V roce 2006 jsme uspořádali první ročník sportovního klání osob se zdravotním postižením HRY BEZ HRANIC. Této akce se každý rok účastní téměř 200 neorganizovaných „sportovců“ různého věku, s různým druhem zdravotního omezení.

V tomto roce jsme také zakoupili na splátky od Královéhradeckého kraje bývalý klášterní areál, pozdější nemocnici, v Nové Pace s cílem vybudovat zde komplexní centrum služeb pro zdravotně postižené, seniory i širokou veřejnost.

Ke konci roku 2006 se nám dostalo významné pocty. Stali jsme se jedním ze subjektů, kterým byl věnován Adventní koncert České televize, který představuje jednu z hlavních každoročních humanitární akcí veřejnoprávního média.  

V roce 2005 jsme zahájili provoz chráněné dílny, ve které získali do dnešního dne pracovní zkušenosti desítky osob se zdravotním omezením. Pro některé představovala práce v dílně první opravdovou pracovní příležitost, pro jiné byla odrazovým můstkem na otevřený trh práce. Zaměstnávání hendikepovaných osob představuje i v současnosti jednu z našich stěžejních činností.

V roce 2005 se stal zakladatel občanského sdružení, p. Josef Fučík, HRDINOU VŠEDNÍHO DNE. Ocenění převzal v rámci 6. ročníku oslav Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.