Úspěchy

V průběhu existence naší organizace se většina z nás musela učit za pochodu. Až praxe nám ukázala, která naše rozhodnutí a aktivity přispěly k realizaci našeho záměru, kterým je podpora společenské integrace zdravotně postižených a seniorů.

Rádi bychom se s Vámi podělili o některé momenty, které nazýváme úspěchem. Buď proto, že jsou blízké našemu srdci, anebo proto, že významně obohatily naši činnost, či nás posunuly dál díky získaným zkušenostem.

V roce 2023 byl opraven Novopacký klášter a lze ho tak popsat rokem „stěhovacím“. Bylo nezbytné v opraveném objektu dokončit interiér, vybavit chybějícím zařízením pro provozování sociálních služeb a nově vznikajícího střediska komunitní centrum. Úspěšně proběhla kolaudace objektu a sociální služby našly nové zázemí, neboť denní stacionář rozšířil služby o cílovou skupinu osoby s Alzheimerovou chorobou a demencí. Novopacký klášter byl předán novému majiteli Městu Nová Paka, jež se Životem bez bariér, z.ú. uzavřelo smlouvu o dlouhodobém pronájmu. V září 2023 se konalo slavnostní otevření. Život bez bariér, z.ú. prezentoval dlouholetou činnost a historii „oživení kláštera“ v mnoha mediích, vyšlo nespočet článků, bylo natočeno několik rozhovorů. Nechybělo i ocenění v soutěži „Máme vybráno“ pod patronátem Ministerstva kultury. Zahájení činnosti komunitního centra přineslo nové zkušenosti, nové aktivity, opět se organizovaly besedy na téma „Prevence proti úrazům“. Cílem roku 2023 bylo administrativně uzavřít složité projekty financované z evropských fondů, což se podařilo. Tím byla zahájena pětiletá udržitelnost projektů „Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka“. I v tomto roce se dařilo propagovat činnost chráněných dílen prostřednictvím prodejních výstav a jarmarků a rukodělné výrobky získaly osvědčení o propůjčení ochranné známky „Regionální produkt Český ráj“. Půjčovna kompenzačních pomůcek je žádanou službou a má nezastupitelné místo nejen v novopackém regionu.
Novým stanoveným cílem se stala projektová dokumentace na parkoviště u objektů Novopackého kláštera a Centra bez bariér, které na svoji obnovu stále čeká. Ke konci roku byla vyhlášena veřejná sbírka v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“, v níž jsme se díky přispěvatelům umístili na krásném druhém místě.

Rok 2022 byl pro Život bez bariér, z.ú. velmi náročný. Rozsáhlé opravy bývalého kláštera byly náročné administrativně, ale stavební práce nesměly ohrozit běžné aktivity a činnosti organizace. Nechyběly plánované pravidelné kurzy sociální rehabilitace, oblíbený Desetiboj domácích prací, tradiční Masopust v denním stacionáři, grilovaní na terase, či zorganizování pobytu klientů denního stacionáře v Kempu Pecka. Do půjčovny kompenzačních pomůcky byl darován vertikalizační stůl a sponzoři věnovali organizaci nutné dezinfekční a drogistické zboží. Vozový park byl rozšířen o dva osobní vozy, neboť se podařilo zakoupit pronajatý osobní vůz Dacia Dokker a Nadace Charty 77 věnovala nový Ford Torneo Connect – osobní verze dodávkového automobilu. Organizace získala od Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP) cenu „MOSTY 2021“ za sociální služby  plánované v budoucím Novopackém klášteře. Reportáž na portále „Vozejkov“ o zakladateli Života bez bariér Josefu Fučíkovi byla milou prezentací. Podařilo se získat z EU dotaci na nákup inventáře do Novopackého kláštera a byla zahájena realizace projektu. Veřejná sbírka v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“ přispěla k financování nákupu vybavení. Život bez bariér, z.ú. navenek popularizoval činnost chráněných dílen prostřednictvím propagace na Turistickém portálu a zorganizoval tradiční Jarní i Předvánoční jarmark. Již tradičně se Život bez bariér, z.ú. účastnil ve spolupráci s Úřadem práce „Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji“. Cílem roku 2022 bylo dokončit revitalizaci bývalého kláštera, což se podařilo a projekty „Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka“ byly v prosinci 2022 ukončeny.

V roce 2021 se podařilo získat dotace z EU na celkové vybavení bývalého kláštera. To znamená nový inventář, výpočetní technika, audio, kamerový systém, kompenzační pomůcky budou umístěny do opravených prostor. Organizace připravila i anketu pod názvem „Oživme znovu klášter“ a díky podnětům z řad veřejnosti bude připraveno smysluplné využití kláštera. V tomto roce se konalo mnoho významných vzdělávacích a pobytových akcí pro klienty, zaměstnance a veřejnost. Lze jmenovat například Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji, vzdělávací pobytový víkend na horách pro zaměstnance organizace, pobytový týden v campu pro klienty sociálních služeb. Aby se i budoucí generace dozvěděly o činnostech a aktivitách Života bez bariér, byl slavnostně zazděn vzkaz ve zdech kláštera, který je v plné rekonstrukci.

2020 - I přesto, že pokračovala pandemie COVID 19 byl pro Život bez bariér, z.ú. rokem úspěšným. Podařilo se zakoupit pro zaměstnance organizace téměř nový osobní vůz Dacia Duster. Po dlouho trvajících výběrových řízeních byla vybrána firma MBQ s.r.o a na podzim 2020 byla podepsána Smlouva o dílo na celkovou přestavbu objektu bývalého kláštera v Nové Pace. Tím byly zahájeny rozsáhlé stavební práce posledního objektu v Centru Klášter. Dárci i tento rok byli štědří a pomohli organizaci s nákupem potřebného vybavení pro aktivity a činnosti Života bez bariér, z.ú v Nové Pace.

V roce 2019 se naplno „rozjely“ 2 projekty pod názvem Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka podpořené z EU, Královéhradeckým kraje a městem Nová Paka. Cílem bude oprava části prostor bývalého kláštera v Nové Pace pro rozšíření sociálních služeb a služeb navazujících. V soutěži “Neziskovka roku 2019“ byl Život bez bariér hodnocen jako organizace s nadprůměrným výsledkem. Ve volbách do správních orgánů ŽBB byly zvolen i zástupce města Nová Paka a Královéhradeckého kraje, což je vzhledem k realizovaným projektů a činnostem přínosem.

V roce 2018 byla vydaná kniha - Poselství novopackého klášterního mnicha o historii bývalého kláštera v Nové Pace. Zajištění kofinancování projektu z evropských fondů prostřednictvím finančních prostředků od města Nová Paka a Královéhradeckého kraje. Účast na benefiční akci pod názvem Den krásy a pohybu, konaný v hotelu Centrál v Nové Pace.

V roce 2017 byly podpořeny 2 projekty v rámci IROP 2014 - 2020 na revitalizaci objektu bývalého kláštera v Nové Pace. Život bez bariér, z.ú v soutěži Neziskovka roku (pořádáno NROS) dosáhl v kategorii "Velká neziskovka" hodnocení 86,6 % ze 100 %, což je výborný výsledek.

V roce 2016 Podány žádosti revitalizace objektu kláštera v rámci výzev IROP 2014-2020. Předání sociálního auta firmou Kompakt Poděbrady, akce dobrovolníků z nadace Wallace Toronto, vývoj a zahájení prodeje autonabíječky elektrického vozíku.

V roce 2015 Život bez bariér, o.s. změnilo právní formu na ústav s názvem Život bez bariér, z.ú. Pokračování výměny zkušeností se švýcarskými partnery v rámci projektu Fond přátelství, program Švýcarsko-české spolupráce. Návštěva ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely Marxové v rámci setkání neziskového sektoru.

V roce 2014 oslava 10-ti let od založení Života bez bariér, o.s. s partnery, příznivci, zástupci samospráv a regionálních škol.

Pokračování výměny zkušeností se švýcarskými partnery v rámci projektu Fond přátelství, program Švýcarsko-české spolupráce.

V roce 2013 získala pí Ilona Hylmarová, členka výboru sdružení a jeho dlouholetá pracovnice, Cenu Královéhradeckého kraje za přínos v  sociálních službách v kategorii Osobnost sociální oblasti. Podrobné informace o tomto ocenění získáte zde.

V roce 2013 byl Josef Fučík vyhlášen Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) Zaměstnancem roku 2013 na chráněném trhu práce. Podrobné informace o tomto ocenění získáte zde.

V letech 2012 a 2013 jsme navázali spolupráci se třemi švýcarskými organizacemi, které se zabývají poskytováním sociálních služeb, ochranou práv osob se zdravotním postižením a zpřístupňováním staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Finanční prostředky z fondu Partnerství, programu Švýcarsko - české spolupráce, nám umožnili získat velké množství poznatků o švýcarských standardech, které se vztahují na práci s a péči o osoby se zdravotním postižením.

V roce 2012 jsme převzali dokončenou projektovou dokumentaci pro revitalizaci bývalé hlavní, památkově chráněné, klášterní budovy a následně získali stavební povolení pro tento rozsáhlý projekt.

V roce 2011 jsme zahájili s naším polským partnerem,   Związkem Niewidomych z Dzierżoniówa, projekt „Aktivně bez hranic“, který je hrazený v rámci česko-polské spolupráce mikroregionu Glacensis a umožnil našim i polským klientům účast na společných aktivitách a zástupcům organizací poskytl prostor pro výměnu zkušeností.

V témže roce jsme uspořádali první ročník divadelního festivalu osob se zdravotním postižením HRANÍ BEZ HRANICna kterém se zdravotně postižení mohou představit jak v roli diváků, tak v roli účinkujících. 

V průběhu let 2010 a 2011 se nám podařilo zrekonstruovat druhou budovu bývalého klášterního areálu v rámci projektu Centrum bez bariér v Nové Pace, který byl hrazený z ROP NUTS II Severovýchod. V Centru našly své zázemí služby sociální rehabilitace i odborného sociálního poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek i chráněná dílna a zdravotně postiženým zde byla nabídnuta možnost využít bezbariérové ubytování a bezbariérovou cvičebnu.

V roce 2009 jsme nabídli osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří se chtějí více osamostatnit, ale potřebují k tomu získat větší sebedůvěru, konkrétní pracovní návyky či dovednosti, službu sociální rehabilitace, která je součástí Individuálního projektu královéhradeckého kraje Služby sociální prevence, který je financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Mezi lety 2007-2009 se nám podařilo zrekonstruovat první budovu bývalého klášterního areálu, ve které jsme otevřeli denní stacionář, jehož služby jsou určeny klientům, kteří mají sníženou soběstačnost a jsou proto odkázány na pravidelnou pomoc druhé osoby. Za dobu provozu denního stacionáře se nám podařilo vybudovat skvělý tým pracovnic přímé péče, které se starají o duševní i fyzickou pohodu klientů a jejich individuální rozvoj. 

V roce 2007 jsme uspořádali první ročník benefičního festivalu KLÁŠTER ŽIJE!, jehož prostřednictvím se snažíme propojovat svět osob zdravých se světem osob hendikepovaných a přiblížit široké veřejnosti naši činnost.

Na přelomu let 2007/2008 jsme nabídli vzdělávací kurzy různého zaměření více než 150 osobám se zdravotním postižením a seniorům v rámci realizace vzdělávacího projektu financovaného z Evropského sociálního fondu.

V roce 2006 jsme uspořádali první ročník sportovního klání osob se zdravotním postižením HRY BEZ HRANIC. Této akce se každý rok účastní téměř 200 neorganizovaných „sportovců“ různého věku, s různým druhem zdravotního omezení.

V tomto roce jsme také zakoupili na splátky od Královéhradeckého kraje bývalý klášterní areál, pozdější nemocnici, v Nové Pace s cílem vybudovat zde komplexní centrum služeb pro zdravotně postižené, seniory i širokou veřejnost.

Ke konci roku 2006 se nám dostalo významné pocty. Stali jsme se jedním ze subjektů, kterým byl věnován Adventní koncert České televize, který představuje jednu z hlavních každoročních humanitární akcí veřejnoprávního média.  

V roce 2005 jsme zahájili provoz chráněné dílny, ve které získali do dnešního dne pracovní zkušenosti desítky osob se zdravotním omezením. Pro některé představovala práce v dílně první opravdovou pracovní příležitost, pro jiné byla odrazovým můstkem na otevřený trh práce. Zaměstnávání hendikepovaných osob představuje i v současnosti jednu z našich stěžejních činností.

V roce 2005 se stal zakladatel občanského sdružení, p. Josef Fučík, HRDINOU VŠEDNÍHO DNE. Ocenění převzal v rámci 6. ročníku oslav Dnů lidí dobré vůle na Velehradě.