Projekty z evropských fondů na "oživení kláštera" podány

Život bez bariér ,z.ú. v průběhu 10-ti  let připravil veškeré podklady pro revitalizaci kláštera v Nové Pace, které zakoupil v roce 2006 na splátky s cílem vytvořit v regionu novopacka komplexní centrum  služeb. V současné době se uchází o podporu v rámci výzev z evropských fondů. Ke konci října 2016 byly úspěšně podány 2 projekty.

1. 29 Výzva IROP - Rozvoj sociálních služeb - SC 2.1. Jedná se o stavební úpravy, týkající se objektu, který je součástí bývalého kláštera v Nové Pace, konkrétně prvního a druhého suterénu pro účely rozšíření registrované sociální služby odborného sociálního poradenství a poradenství pro cílovou skupinu osob v krizi (laičtí pečovatelé a osoby závislé na péči) a registrovanou sociální službu denního stacionáře o cílovou skupinu osob s Alzheimerovou nemocí a demencí. Výše dotace způsobilých výdajů  95 % max. 60 mil. Kč

2. 38. Výzva IROP - Rozvoj infrastruktury. Jedná se stavební úpravy, týkající se objektu, který je součástí bývalého kláštera v Nové Pace, konkrétně 1.NP objektu, pro účely Komunitního centra se sociální službou - sociální rehabilitace. Realizací projektu vznikne Komunitní centrum,které bude začleňovat cílové skupiny do majoritní společnosti prostřednictvím programu a poskytováním služby sociální rehabilitace. Vznikne tak komplexní centrum, poskytující sociální služby pro region novopacka. Výše dotace 95 % způsobilých výdajů max. 20 mil. Kč

Velký dík patří Centru evropského projektování  v Hradci Králové za součinnost v přípravě obou projektů, Královéhradeckému kraji za souhlasná stanoviska s projekty a finančním příspěvkem na přípravu projektů. Poděkování patří i městu Nová Paka za souhlasná stanoviska a finanční podporu se zpracováním projektů. Zda byly projekty úspěšné bude známo na jaře roku 2017.

Zbývající 2 podlaží jsou připraveny také k revitalizaci a podání projektů, je dokončena úprava,  projektové dokumentace se stavebním povolením.  2 nadzemní podlaží by bylo určeno pro odlehčovací služby v souladu se střednědobým plánem Královéhradeckého kraje a Libereckého kraje a 3. nadzemní podlaží určeno pro chráněné byty nebo sociální byty. V současné době čekáme  na výzvy evropských fondů, které by korespondovaly s výše uvedenými záměry.