Setkání v Jičíně na Úřadu práce

Život bez bariér, z. ú. přijal pozvání Úřadu práce ČR Jičín a představil  dne 15.6.2017 v zasedací místnosti Úřadu práce ČR uchazečům o zaměstnání a pracovníkům ÚP celkovou činnost organizace.

V rámci besedy byla představena historie  ŽBB od počátku až po současnost, sociální služby: denní stacionář, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství a navazujících služeb jako je půjčovna kompenzačních pomůcek a chráněná dílna včetně  dalších navazujících projektů. Hlavním cílem však bylo seznámení s činností sociální rehabilitace, která se zabývá integrací zdravotně znevýhodněných, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a umožnění integrace do společnosti a pracovního procesu. Dále byla beseda zaměřena z části na odborné sociální poradenství, které se z velké části prolíná se sociální rehabilitací a v některých případech je poradenství nezbytné pro nové klienty. Cílem je zajistit informace o tom na co mají klienti nárok.

Celá beseda byla z části vedena pomocí prezentace se základními informacemi o organizaci a službách a z druhé části byla vedena formou diskuse. Celkem se zúčastnilo více než 20 uchazečů o pracovní místo, vedených v evidenci ÚP, kteří měli možnost odnést si letáky poskytovaných sociálních služeb.

Tímto bychom chtěli srdečně poděkovat pracovníkům Úřadu práce ČR pobočka Jičín za možnost prezentace organizace Život bez bariér a našich služeb.