Klienti naší sociální rehabilitace upevňují české tradice

Přečtěte si krásný článek o tom, jak prožívali velikonoční čas klienti sociální rehabilitace. Povídání o českých tradicích a o práci s klienty připravila naše pracovnice v sociálních službách Kamila Langhammerová.

Upevňujeme v lidech české tradice, národní rituály a kulturní vědomí

Termín rehabilitace je široký pojem a v našem spojení: „sociální rehabilitace“ obsahuje celou škálu činností, které společně vykonáváme s našimi klienty. Uživatelé služby se za podpory pracovnic a v rámci svých schopností a s ohledem na zdravotní omezení, navracejí k plnohodnotnému životu. Pod slovním spojením „plnohodnotný život“ si můžeme představit různé scénáře. Člověk potřebuje nejen materiální zázemí, například příjem financí, zajištěné bydlení, vhodné hospodaření, ale důležité je také pochopení a vědomí, že člověk patří do lidské společnosti a že je jako lidská bytost uznáván, respektován a milován. Pracovnice sociální rehabilitace citlivě a ohleduplně učí uživatele umět nakládat se svými životními kompetencemi a rozvíjet lidský potenciál. Součástí cílů a plánů organizace je i výchova, vzdělávání a současně velmi aktuální podpora české kulturní sounáležitosti, udržování kulturních tradic a rituálů. Každé roční období provázejí historické tradice a jejich význam se ve společnosti pomalu rozptyluje, ale na sociální rehabilitaci si tyto dějiny našeho národa opakujeme, připomínáme význam jednotlivých rituálů a důležitost národní identity.

Letošní rok jsme se společně domluvili, že Velikonoce oslavíme velmi tradičně. Několik týdnů před svátky jsme si společně četli o jednotlivých dnech velikonočních svátků a počátcích jejich slavení, proč byly tyto rituály pro člověka důležité a kam jejich udržování mířilo. Společně jsme si upletli pomlázky, tradičně vyzdobili prostory a upekli domácí mazance. Nikomu nevadilo, že pekařský výrobek nebyl uvnitř zcela upečený…. Strávili jsme společně sváteční čas, nadýchali jsme se vůně domácího pečiva a projevili jsme si vzájemně blízkost, která je pro člověka velmi důležitá.

 

Služba sociální rehabilitace je součástí projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Službu podporují Lesy ČR, a.s.