Klášter v Nové Pace se opravovat bude

Život bez bariér, z.ú. se sídlem v Nové Pace zakoupil na splátky v roce 2006 od Královéhradeckého kraje opuštěný areál nemocnice, kde jednou z budov je bývalý klášter paulánu. Tato budova byla postavena kolem roku 1705, byla útočištěm paulánských mnichů, poté zde působila městská a okresní nemocnice. Objekt kláštera je kulturní památkou, nejstarší kamennou stavbou v Nové Pace a svým umístěním připomíná tzv. novopacké hradčany. Tato nezisková organizace si stanovila cíl a vizi vybudovat zde zázemí pro poskytování sociálních služeb, komunitní centrum a další aktivity cílené pro osoby s handicapem nebo seniory. V období 12 ti let byly zajištěny Životem bez bariér, z.ú. průzkumy stavby, projektová dokumentace, zajištěna údržba objektu, odstranění havarijního stavu a zároveň byly podány 2 žádosti v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Celkové náklady realizace stavby se předpokládají ve výši 100 mil. Kč. V roce 2017 obě podané žádosti pod názvy Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka byly Ministerstvem pro místnírozvoj podpořeny v celkové přidělené výši dotace 43 mil. Kč. Tato částka je určena na uznatelné náklady obou projektů. Pro Život bez bariér sice velký úspěch, avšak s výzvou zajistit zbývající finanční prostředky, aby se revitalizace kláštera mohla rozběhnout.

V období 2017-2018 bylo v ČR realizováno mnoho investičních staveb, tudíž najít vhodného dodavatele jak na zpracování projektové prováděcí dokumentace a následně generálního dodavatele stavby se i přes několik vyhlášení výběrových řízení nepodařilo. Buď se nepřihlásil nikdo nebo nebyly splněny podmínky zakázky.

Dalším nepříznivým vlivem byla skutečnost, že hledání vhodného partnera, který by zajistil kofinancování a neměl strach jít do spolupráce s neziskovou organizací nebylo jednoduché. V průběhu roku 2017 začala probíhat vzájemná komunikace mezi Životem bez bariér a městem Nová Paka. Vedení města mělo a má zájem na tom, aby tato kulturní památka byla opravena, aby byly využity dotační peníze z Evropské unie a tzv. zůstaly v Nové Pace, aby do budoucna v prostorách kláštera se rozvíjely další sociální služby, které chybí.

Město Nová Paka na svých jednáních postupně přislíbilo finanční příspěvek v částce cca 20 mil. Kč a potvrdilo usnesením na svém zasedání zastupitelstva města začátkem ledna 2019. Stále však chybělo 36 mil. Kč. O tyto finanční prostředky Život bez bariér, z.ú. opakovaně žádal Královéhradecký kraj. Kofinancování projektů z EU na obnovu kláštera bylo projednáváno na několika zastupitelstvech Královéhradeckého kraje. Vždy zastupitelé požadovali další a další analýzy, aby finance kraje byly řádně vynaloženy. Život bez bariér za působení 15 ti let dokázal opravit jiné 2 objekty v celkových nákladech více než 40 mil. Kč, zaměstnává 42 lidí, zajišťuje sociální služby téměř 80 ti handicapovaným, ale vždy byl a bude neziskovou organizací, což navenek vyvolává určité obavy.

Celá situace se postupně neustále vyvíjela. Město Nová Paka přislíbilo dohled, součinnost a záruku morální a finanční u obou projektů na přestavbu kláštera.
Dne 25.3.2019 zastupitelstvo Královéhradeckého kraje odsouhlasilo kofinancování projektů a chybějící částku 36 mil. Kč zajistilo městu Nová Paka, které postupně bude s finančními prostředky disponovat a hradit nezpůsobilé náklady v rámci realizace projektů. Tím je zajištěno celkové finanční krytí stavby, jehož investorem je Život bez bariér, z.ú. Neziskové organizaci z.ú. se navíc podařilo projekty prodloužit o další jeden a půl roku, což je předpokladem, že stavbu lze zvládnout.

Pokud bude realizace projektů probíhat dle harmonogramu, prováděcí projektová dokumentace bude zpracována v létě 2019, v srpnu 2019 vybrána stavební firma a stavební práce by měly započít v říjnu roku 2019. Stavba by mohla být dokončena ke konci roku 2021. V opravených prostorách kláštera a to ve 2. podzemním podlaží, 1. podzemním podlaží a 1. nadzemním podlaží vznikne nové zázemí pro poskytování sociální služby denní stacionář , sociální rehabilitace, poradenské centrum a komunitní centrum.

Hlavním administrátorem a koordinátorem je Centrum evropského projektování z Hradce Králové, který je předpokladem, že projekty budou řádně vedeny a administrativně zajištěny.

Do budoucna se předpokládá, že klášter v Nové Pace čeká ještě oprava 2. nadzemního podlaží a stropních prostor pro další sociální služby. Ty budou zřejmě financovány buď z rozpočtu města Nová Paka nebo s pomocí dalších dotačních výzev. Život bez bariér, z.ú po udržitelnosti projektů v roce 2027 přislíbilo předat objekt kláštera do vlastnictví města Nová Paka s tím, že zde bude Život bez bariér využívat prostory pro provozování sociálních a navazujících služeb nejméně na dobu dalších 20 ti let.
Jitka Fučíková, ředitelka Život bez bariér, z.ú. Nová Paka