Opravy kláštera probíhají dle harmonogramu

Poslední den v listopadu 2020 bylo firmě MBQ s.r.o. předáno investorem Životem bez bariér, z. ú. staveniště a byly započaty stavební práce v souladu s projekty  pod názvem Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka. Harmonogram prací je stanoven na 14 měsíců, kdy v lednu 2022 by měly být dokončeny prostory pro sociální služby a komunitní centrum. Konkrétně opraveno bude 2. PP, 1 PP a 1 NP a rajská zahrada v celkové výši  107.5 mil Kč . Náklady stavby budou hrazeny z dotace z EU v rámci programu IROP, dále z dotace města Nová Paka a finančního daru Královéhradeckého kraje.  Jedná se o rozsáhlou revitalizaci více než poloviny bývalého kláštera v Nové Pace, která je dominantou města. V zimním období jsou naplánovány hlavně bourací práce v souladu s prováděcí projektovou dokumentací za dohledu památkářů a všech zástupců projektového týmu. Následně budou probíhat zemní práce za dohledu i archeologa a předpokládáme, že na jaře již klášter začne pomalu ožívat a dostávat důstojnou podobu. Lze říci, že kvalitní projektový tým, koordinace týmu a firmy jsou předpokladem úspěšného dokončení díla.

Jitka Fučíková

Realizováno z Integrovaného regionálního programu, dotace na projekt Centrum bez bariér II č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002320