Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonů běžných, pro samostatný život nezbytných činností. Činnosti sociální rehabilitace probíhají způsobem, který využívá a umožňuje zachovat schopnosti, potenciál a kompetence klientů (zákon č.108/2006 Sb.§70).

V rámci služby nabízíme ve spolupráci s kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR Nová Paka a Jičín profilování klientů s cílem zvýšit jejich šanci nalézt vhodné zaměstnání a uplatnit se na trhu práce. 

Život bez bariér, z. ú. poskytuje službu sociální rehabilitace formou ambulantní služby od 7:00 do 15:00 hod.
Služba je poskytována bezplatně. Kapacita je 20 osob na den.

Cílová skupina

Cílovou skupinou služby jsou osoby ve věku od 16 do 80 let:
  • s tělesným postižením,
  • mentálním postižením,
  • duševním onemocněním
  • kombinovaným postižením, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.
 
Místo poskytování služby: 
Opolského 148
509 01  Nová Paka
Popis cesty k budově Centra bez bariér naleznete zde
Budova Centra bez bariér je bezbariérová, vhodná i pro klienty na invalidním vozíku.
 
Mgr. Věra Dejmková
Vedoucí sociální služby
Mob.: 727 952 639
 
Sociální pracovník:
Bc. Miroslav Dvořák

Mobil: 602 393 368
Email: miroslav.dvorak@zbb.cz
Konkrétní poskytované činnosti:
  • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Příjďte se o službě sociální rehabilitace dozvědet více , těšíme se na Vaši návštěvu!

 
 
Služba sociální rehabilitace je součástí projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).