Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace, identifikátor 7218817
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královehradeckém kraji.

Ambulantní, bezplatná služba od 1.1.2007

Místo poskytování: Novopacký klášter (budova č. 1), Opolského 144, 509 01  Nová Paka (mapka příjezdu zde). Kapacita poskytované služby je 20 klientů.

Cílová skupina:
- osoby s chronickým duševním onemocněním
- osoby s kombinovaným onemocněním
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením

Věková struktura cílové skupiny: osoby od 16 – 80 let

Provozní doba: PO - PÁ od 7:00 do 15:00 hodin

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonů běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem, využívajícím zachovaných schopnosti, potenciálů a kompetenci.

Služba poskytuje:
1)  Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a další činnosti vedoucí
      k sociálnímu začleňování
2)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
3)  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
4)  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

/V rámci služby nabízíme ve spolupráci s kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR Nová Paka
a Jičín/

Vedoucí sociálních služeb: Mgr. Věra Dejmková, tel.: 727 952 639, e-mail: vera.dejmkova@zbb.cz
Sociální pracovník:             Bc. Miroslav Dvořák, tel.: 602 393 368, e-mail: miroslav.dvorak@zbb.cz
Kontakty:                            https://zbb.cz/kontakty