Projekt klášter

Kláštery na Jičínsku

NOVÁ PAKA

Bývalý konvent pavlánů

u kostela Nanebevzetí P. Marie

Založení řeholního domu pavlánů v Nové Pace je neodmyslitelně spjato s osobností majitele panství Rudolfa, svobodného pána z Tiefenbachu, který svou poslední vůlí, sestavenou roku 1650, odkázal pavlánům prostředky a zavázal své dědice vystavět klášter. Bratrům navíc věnoval chotečský statek, koupený již roku 1644 od vídeňských servitů. Po smrti fundátora (1653) vykonala poslední vůli jeho manželka Marie Eva, rozená ze Šternberka, která pro výstavbu našla místo u starého kostelíka P. Marie a již roku 1654 nechala kopat základy nového kláštera, k němuž byl položen základní kámen 25. června 1655. Výstavba trojkřídlé budovy se však značně zdržela, a tak se teprve roku 1701 mohli do nové budovy nastěhovat první pavláni, dosud obývající provizorně zámeček na svém panství v Chotči. Slavnost uvedení proběhla dne 8. května 1701 za přítomnosti hradeckého Biskupa Bohumíra Kapouna ze Svojkova. Ke kostelu byl položen základní kámen 11. června 1709 a vedením stavby byl pověřen Jakub Blažejovský, údajný člen Tovaryšstva Ježíšova a stavitel. Budování pak pokračovalo velmi pomalu, pokud se vůbec rozeběhlo, protože teprve v roce 1715 byl stržen starý kostelík P. Marie. Uctívaná pozdně gotická mariánská socha byla tehdy načas přenesena (6. května) do refektáře, v němž byly provizorně slouženy mše. Až po dalších devíti letech byl nový chrám, zatím patrně bez vnitřního zařízení, vysvěcen 11. srpna 1724. Po vybavení mobiliářem, k němuž sbírali almužny i novopačtí občané roku 1727, následovala druhá konsekrace, provedená 28. října 1732 hradeckým biskupem Mořicem Adolfem, vévodou saským. Doplňování dalšího inventáře pokračovalo i v následujících letech a teprve až krátce před zrušením řádu bylo takřka dokončeno. Architekta konventních budov neznáme, sporné je autorství kostela, který patří do tzv. radikální skupiny, připisované Kryštofu Dientzenhoferovi. Někdy se považuje za autora také téměř imaginární osobnost J. Blažejovský. Roku 1737 bylo před kostel představeno schodiště, upravené pak roku 1906. Nějaký čas po zrušení kláštera v roce 1785 zde žilo ještě několik řeholníků, než byli po krátké době vystěhováni (29. června 1789). Statky, přináležející klášteru a po zrušení propadlé Náboženskému Fondu, zakoupili roku 1824 Trautmannsdorfové. Klášter byl po roce 1791 po částech rozprodáván, kostel však zůstal zachován, pod patronátem Trautmannsdorfů, jako filiální. V roce 1801 byl v prvním patře konventních budov umístěn vychovávací vojenský ústav pro děti, přeložený sem z Jičína. V novější době došlo k opravě střech kostela i kláštera, když původní zničil 13. dubna 1858 požár. Oprava následovala vzápětí a opravený kostel tak mohl posvětit jičínský vikář, P Antonín Petera, již 14. října téhož roku. V roce 1865 byla vyměněna střecha kostelní věže, poškozená bleskem. Konventní budovy byly roku 1872 přeměněny na nemocnici, pro jejíž potřeby byly postupně adaptovány. Naproti tomu kostel byl po roce 1926 restaurován pod památkovým dohledem.

Konventní budovy mají velice chudé fasády, architektonicky málo zajímavé. Pozoruhodný je především kostel, ale opět spíše svou dispozicí a klenebním systémem, než fasádami. K jednoosému průčelí je poněkud neorganicky připojena po pravé straně v ustupující linii zvonice; toto spojení svádí k domněnce o dodatečné změně stavebního programu a mladším původu zvonice. Průčelí lemují po stranách dvojice pilastrů, vysazené na vysokých soklech; uprostřed fasádu prolamuje poměrně jednoduchý portál a vysoké okno nad ním. Pilastry s římsovými hlavicemi nesou plné kladí a ukončující konkávkonvexně zvlněný štít, nad nímž je ještě nástavec s volutovými křídly. Po jejich stranách jsou sochy pavlánských světců; při vstupu do kostela byly nověji, v roce 1783, vztyčeny sochy sv. Mikuláše a sv. Erasma.

Konventní budovy, přiléhající po západní straně ke kostelu, uzavírají třemi dvoutraktovými křídly čtvercový rajský dvůr, čtvrté křídlo tvoří jen ambit. Ve dvou protilehlých křídlech se zachovala diagonálně umístěná schodiště, v západním křídle je valeně zaklenutý refektář, vystupující z budovy konventu samostatným trojosým risalitem (křídlem). Menší samostatný přístavek prevetů se nalézal v severozápadním nároží.

Jednolodní dispozice neorientovaného kostela vznikla průnikem nestejně velkých elipsovitých prostorů, z nichž největší je střední. Přestože je stavba podélná, dochází tak k její silné centralizaci. Poněkud nevhodné dimenze iónských pilastrů v interiéru, s nadměrně vysokým kladím a nízce položenou klenbou, vedly mnohé badatele k úvahám, že tento kostel nepatří do tzv. radikální skupiny. Kostel je však prostorově řešen osobitě a dotváří tak soubor chrámových architektur zmíněné skupiny. Během své dlouhodobé výstavby byl patrně poněkud pozměněn jen v proporcích. Klenbu kostela zdobí fresky s náměty ze života sv. Františka z Pauly a z mariánské legendy; výmalba pochází snad z doby kolem roku 1770 a nelze vyloučit, že vyšla z okruhu Josefa Kramolína, který je určitě autorem iluzivní architektury hlavního oltáře. Větší část zařízení (oltáře a varhany s balustrádou kruchty) vznikla po dokončení kostela, některé kusy byly vyhotoveny až koncem 18. století (klasicistní kazatelna) a na počátku 19. století (tabernákly oltářů). Pozoruhodný je soubor barokních soch u varhan, kde putti s hudebními nástroji vytvářejí celou kapelu. Nejvýznamnějšími uměleckými díly jsou pozdně gotická socha Madony a především obrazy Petra Brandla z let 1725-26 na protějškových oltářích sv. Františka z Pauly a sv. Jana Nepomuckého. Z mladšího vybavení jsou umělecky cenná plátna Josefa Führicha z roku 1831.

PhDr. Pavel Vlček, Encyklopedie českých klášterů. LIBRI 1997

Literatura: A. Matějček, Nová Paka, PNU 1945; H. G. Franz, Bauten und Baumester d. Barockzeit in Böhmen, Leipzig 1962, 75 a pozn. 136 na s. 228.

Kostel je přístupný o bohoslužbách či při koncertech, zbývající část kláštera je sídlem Nemocnice v Nové Pace a Léčebny dlohodobě nemocných. Klášter se nachází na vyvýšeném místě a je dobře viditelný od autobusového nádraží. Přístupová cesta je velmi strmá a začíná na křižovatce pod náměstím, je také možno přijít schodištěm, které ústí přímo naproti kostelu.

 

 

Jak probíhala debata o budoucí podobě uzemí v okolí novopackého kláštera?

Průběh debaty tvůrců (Atakarchitekti) návrhu územní studie okolí kláštera v Nové Pace a zástupců města s občany, která proběhla 15. září v Centru bez bariér, v areálu občanského sdružení Život bez bariér, shrnují články ve středečním vydání Jičínského deníku, zdea ve vydání Nových Novin z 26. září, zde. 

Analytická část studie a prezentace, kterou měla veřejnost možnost shlédnout na červnové debatě, jsou ke stažení zde.

Pondělní debata byla opravdu živá, místy vášnivá. Je dobře, že se o budoucí podobu území občané města zajímají, což dokazuje skutečnost, že se jich v Centru bez bariér sešlo několik desítek.  

Průběh debaty zachycuje také následující video.

Revitalizace bývalé hlavní klášterní budovy v Nové Pace - Dokončené etapy

Dokončené a vyhotovené průzkumy, zaměření a projektová dokumentace a vydaná povolení a posouzení na objekt bývalého Paulánského kláštera, Opolského 144, Nová Paka

Debata architektů a občanů o budoucnosti území v okolí kláštera

Přijďte debatovat o budoucím využití území v okolí novopackého kláštera.

Druhá beseda tvůrců územní studie (Atakarchitekti) s veřejností se koná již v pondělí, 15. září, a to přímo v centru probírané lokality - v bývalém klášterním areálu (pozdější nemocnice), konkrétně v Centru bez bariér, ul. Opolského 148, od 17,30 hod. Přijďte a zapojte se!

 

Zástupci Královéhradeckého kraje a města Nová Paka se sešli v Životě bez bariér

Dne 28. 8. 2014 se uskutečnilo výjezdní zasedání sociálního výboru při zastupitelstvu Královéhradeckého kraje v konferenčním sále Centra bez bariér v Nové Pace, kde provozuje svoji činnost občanské sdružení Život bez bariér

Nové Noviny 4.7.2014 - Veřejné projednání urbanistické studie řešící budoucí tvář okolí kláštera

Festival Klášter žije! naladil do pohody

Benefiční festival pod názvem Klášter žije! pořádá občanské sdružení Život bez bariér již 8 let. Organizaci letošní benefice, která se konala v sobotu 14. června v areálu Centra Klášter v Nové Pace, jsme si opět všichni užili.  

Debata architektů a občanů o budoucnosti území v okolí kláštera

Přijďte si popovídat o tom, jak by jste chtěli, aby v budoucnu vypadalo okolí novopackého kláštera. 17. června, od 17 hod. na městském úřadě Nová Paka. 

Ing. arch. Oldřich Rejl - Projekt záchrany bývalého kláštera v Nové Pace - článek p.

Projekt záchrany bývalého kláštera v Nové Pace

Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz

Datum: 26.4.2014  |  Autor: Ing. arch. Oldřich Rejl, redakce
Každý může příspět k zachraně kláštera – dominantě města Nová Paka, která má po adaptaci sloužit zdravotně postiženým lidem a celá přestavba je v rukou občanského sdružení.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Granty nadace Občanského fóra

20. listopadu se zástupci občanského sdružení Život bez bariér zůčastnili v prostorách Amerického centra v Praze slavnostního vyhlášení grantového řízení 2013 Nadace Občanského fóra. Občanské sdružení získalo v letošním roce od Nadace Občanského fóra částku 46 000,-Kč určenou na opravu výtahu v hlavní budově bývalého klášterního areálu v Nové Pace, který se sdružení postupně snaží revitalizovat a přeměnit na Centrum služeb pro seniory, zdravotně postižené a širokou veřejnost.

Budoucí využití ploch v okolí bývalého novopackého klášterního areálu

Jičínský deník informuje o zadání zpracování urbanistické studie Výborem pro rozvoj města Nová Paka, která má stanovit budoucí využití ploch v okolí bývalého klášterního areálu.

Studii zpracuje ateliér Atak z Liberece. 

Young Architect Award 2012 - cena pro projekt "Revitalizace bývalého barokního kláštera Paulánů v Nové Pace"

Ve 4. ročníku mezinárodní přehlídky pro studenty architektury do 33 let - Young Architect Award 2012 - získal Tomáš Zdvihal Cenu rektora ČVUT (za školní práci v kategorii Projekty) za projekt "Revitalizace bývalého barokního kláštera Paulánů v Nové Pace".

Cílem revitalizace tohoto památkově chráněného objektu, který je součástí občanským sdružení Život bez bariér, o.s. provozovaného Centra Klášter je vytvoření komplexního centra služeb pro osoby se zdravotním postižením, seniory i širokou veřejnost. Sdružení doufá, že bývalá budova novopackého Kláštera v budoucnu opět ožije a naplní se tak představy nejenom studentů architektury, jako například p. Zdvihala. 

O tom, jak se sdružení krůček po krůčku daří novopacký klášterní areál revitalizovat, se mužete více dočíst zde

MÁME VYBRÁNO | V soutěži veřejných sbírek zvítězila střecha v Neratově

Budování jižní opěrné zdi u bývalé klášterní budovy

V roce 2012 se podařilo Životu bez bariér, o.s. dokončit jižní opěrnou zeď u bývalé klášterní budovy. Díky bezbariérovému bagříku a také pomoci dobrovolníků, například z pojišťovny Kooperativa, byla vybudována gabionová zeď, která bude sloužit jako plná náhrada klasické zdi do doby celkové rekonstrukce klášterní budovy.

Fotografie dokumentující práce realizované při výstavbě zdi si můžete prohlédnout zde.

Další informace týkající se doposud realizovaných etap projektu obnovy bývalé hlavní klášterní budovy, včetně fotodokumentace a architektonické studie, naleznetzde.

 

Stránky